Επιλογή ωφελουμένων

α) Προϋποθέσεις Συμμέτοχης – Απαιτούμενα Κριτήρια

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης θα πρέπει να:

1. Είναι εργαζόμενος των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα:

  • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους η ΜερικήςΑπασχόλησης Αορίστου η Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση),
  • Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή  και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

2. Είναι  από 18 ετών έως 64 ετών

3. Είναι απόφοιτος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι:

  • Απόφοιτος Γενικού Λυκείου
  • Απόφοιτος Πρώην Εξατάξιου Γυμνασίου
  • Απόφοιτος ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ / ΙΕΚ.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται τόσο κατά τη χρονική στιγμή που υποβάλλουν αίτηση όσο και όταν εισέρχονται  επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα έναρξης της Συμβουλευτικής). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα αναρτήσει την ίδια ημέρα στο ηλεκτρονικό σύστημα, αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, τις  συγκεκριμένες ημερομηνίες.

 

 

β) Μοριοδοτούμενα Κριτήρια Αξιολόγησης

Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται η καταγραφή των κριτηρίων επιλογής που βαθμολογούνται βάσει των στοιχείων που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι στην αίτησή τους αρχικά, καθώς και η βαθμολογία που λαμβάνει κάθε κριτήριο.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Συνολική επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου) Μέγιστος βαθμός 10 μόρια

Μέχρι 5 έτη(έως 1500 ημέρες απασχόλησης)

5

Πάνω από 5 έτη (από 1501 ημέρες απασχόλησης και πάνω)

10

Εκπαιδευτικό Επίπεδο Μέγιστος βαθμός 20 μόρια

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

15

Μεταπτυχιακός Τίτλος

18

Διδακτορικός Τίτλος

20

 

 

γ) Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων

Για τις ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ αιτήσεις εντός του διαστήματος και βάσει των διαδικασιών που ορίζει η Πρόσκληση, ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου αυτών, από την αρμόδια επιτροπή του ΟΕΕ, ως προς την ορθότητα και πληρότητα τους, σύμφωνα με τη Πρόσκληση. Στη συνέχεια δημιουργείται το μητρώο ωφελούμενων.

Στο εν λόγω Μητρώο εγγράφονται όσοι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής της παρούσας.

 

Η διαδικασία ελέγχου και επιλογής, ακολουθεί μία σειρά από  βήματα. Πιο αναλυτικά:

 

Βήμα 1: Συλλογή των Αιτήσεων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του έργου

Βήμα 2: Επεξεργασία – Έλεγχος - Ταξινόμηση Αιτήσεων

  1. Έλεγχος Δικαιολογητικών ώστε να επιβεβαιωθούν οι απαντήσεις των ωφελούμενων (στα ανάλογα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης στη πλατφόρμα του έργου) τόσο ως προς τα on/off κριτήρια όσο και στα βαθμολογούμενα κριτήρια
  2. Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων κατά φθίνουσα σειρά με τη Συνολική Βαθμολογία που θα προκύψει για τον καθένα ανά ομάδα Περιφερειών..

Βήμα 3: Ανάρτηση προσωρινών Αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα 121.oe-e.gr

 

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι  έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με mail  στο 121@oe-e.gr  και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από το ΟΕΕ με σχετική απόφαση. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.

 

Βήμα 4: Ανάρτηση οριστικών Αποτελεσμάτων

Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα 121.oe-e.gr τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης (οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων).

Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.

 

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

 

Η διαδικασία συγκρότησης των Τμημάτων Κατάρτισης γίνεται από τον ανάδοχό του έργου στον οποίο και θα παραδοθούν οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων από το ΟΕΕ.

 

Συγκρότηση Τμημάτων Κατάρτισης

  • Πρωταρχικό κριτήριο στη διαμόρφωση των Τμημάτων Κατάρτισης αποτελεί η ενδεικτική κατανομή των ωφελούμενων ανά ομάδα Περιφέρειας, σύμφωνα με τη Πρόσκληση.
  • Θα αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα των Συνεδριών Συμβουλευτικής που προηγούνται της συγκρότησης των τμημάτων κατάρτισης
  • Θα ληφθούν υπόψη τα Αντικείμενα Κατάρτισης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους ωφελούμενους στην αίτησή τους, με σειρά προτεραιότητας

 

Σε περίπτωση που σύμφωνα τόσο με τον αριθμό των αιτήσεων και τον πίνακα επιτυχόντων όσο και με την ενδεικτική κατανομή των ωφελούμενων ανά περιφέρεια δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των ωφελούμενων, τότε οι διαθέσιμες θέσεις μεταφέρονται σε περιφέρεια ή περιφέρειες της ίδιας ενότητας - ομάδας περιφερειών.

 

Επισημαίνεται ότι δύναται για το σύνολο των εγγράφων / αρχείων που θα πρέπει να υπογράψει ο ωφελούμενος στο πλαίσιο συμμετοχής του στο έργο (εφόσον έχει επιλεγεί) – μεταξύ των οποίων το Συμφωνητικό με τον Φορέα καθώς και τα δελτία Εισόδου / Εξόδου, να χρησιμοποιούνται ψηφιακά ισοδύναμα αυτών (π.χ. ψηφιακή υπογραφή, επιβεβαίωση μέσω συστημικής αυτοματοποιημένης διαδικασίας που θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας, ΥΔ μέσω gov.gr, κ.ο.κ)