Ανακοίνωση Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας» ΟΠΣ 5047758, και μετά την  διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν με πλήρη  τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά στο πλαίσιο της Β πρόσκλησης, ολοκληρώθηκε ο  έλεγχος των υποβαλλόμενων ενστάσεων. 

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων  κατά φθίνουσα σειρά, επιλαχόντων  και απορριφθέντων.